Przypominamy, że 9 stycznia 2019 r. rozpoczyna się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem (część pisemna i praktyczna) oraz wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia, spokoju, skupienia i wytrwałości.