„Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: B.

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie, deklaracja, zakres danych, zgoda na na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu