Przejdź do treści

Rekrutacja na kursy zawodowe

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na:

1. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli i egzaminem UDT,

2. Kurs i egzamin z wiedzy teoretycznej oraz szkolenie i egzamin praktyczny dla pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 z egzaminem,

3. Kurs barmański I stopnia.

 Termin przyjmowania zgłoszeń: 16-24 listopada 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pana Łukasza Skalnego,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – wniosek wypełniają i składają uczniowie/uczennice, pola zaznaczone znakiem * wypełnia komisja rekrutacyjna przed rozpoczęciem rekrutacji,

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 3 Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Zał. 5 Zakres danych osobowych

Zał. 6 Oświadczenie dot. zgody na udział w zajęciach projektu

Zał. 7 Karta oceny Komisji rekrutacyjnej – Komisja rekrutacyjna wypełnia i dokonuje oceny dla każdego złożonego wniosku rekrutacyjnego

Zał. 8 Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej – Komisja rekrutacyjna wypełnia na podstawie przyjętych wniosków rekrutacyjnych i dokonanej oceny

Regulamin rekrutacji

Skip to content