Przejdź do treści

Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych zobowiązani są dostarczyć (w wyznaczonych terminach zgodnie z terminarzem) następujące dokumenty:

  1. wypełniony i wydrukowany z systemu OMIKRON wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy(szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania),
  5. zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia (dostępne na stronie szkoły lub sekretariacie uczniowskim),
  6. po przyjęciu do klasy pierwszej, umowę zawartą  z pracodawcą na zajęcia praktyczne należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki,
  7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

7. dwa zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie,

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2024r.

Skip to content