Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych
  w Krzeszowicach, z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 15, telefon:
  12 282 05 40.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: grabowskaodo@gmail.com
 3. Na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach  wprowadzony jest szczególny nadzór  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Monitoring prowadzony jest całodobowo.
 4. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Obszar monitorowany: korytarze, hol, wejścia do szkoły, teren wokół szkoły, monitoring zewnętrzny budynku warsztatów i internatu oraz korytarze w budynku warsztatów i internatu.
 6. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 14 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Dane zarejestrowane na nośniku mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji, Sądom, Prokuraturom oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze), na podstawie pisemnego wniosku.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. Zapis monitoringu nie może być udostępniony wszystkim osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia, ze względu na brak możliwości anonimizacji innych zarejestrowanych przez system monitoringu osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia ich praw i wolności.
 10. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Skip to content