Przejdź do treści

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach,
  z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 15, telefon: 12 282 05 40.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym: grabowskaodo@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie ustawą z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.
 5. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 8. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
Skip to content