Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO – kandydaci do pracy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest:
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach,
  z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 15, telefon: 12 282 05 40
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym: grabowskaodo@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a i c w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
  na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Skip to content