Przejdź do treści

Rekrutacja

Nasza szkoła oferuje atrakcyjne kierunki nauczania. Proces rekrutacji odbywa się według kilku przedstawionych poniżej zasad, które zostały przedstawione krok po kroku.

DOKUMENTY:
podanie o przyjecie do szkoły
zaświadczenie o praktyce
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Dokumenty można wysyłać na adres: rekrutacja@zspkrzeszowice.pl

Najważniejsze daty rekrutacji.

 • Od 17 maja uczniowie wraz z rodzicami lub opiekunami mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych. Czas na to mają do 21 czerwca.
 • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021 r. komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do wybranych klas muszą potwierdzić wolę uczenia się w danym oddziale. Należy to zrobić między 23 a 30 lipca poprzez złożenie w nowej szkole oryginału świadectwa ukończenia ósmej klasy i wyniku egzaminu ośmioklasisty. Osoby, które nie potwierdzą woli, zostaną skreślone z listy. Również należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • 2 sierpnia2021r. do godz. 14.00 – zostanie ogłoszona lista przyjętych kandydatów.

Zasady rekrutacji:

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach lub przesyłają je (wniosek o przyjęcie do szkoły i podanie) za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zspkrzeszowice.pl

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej (w przypadku przesyłania wniosku drogą  elektroniczną, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica),
 2. podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
 3. dwie fotografie (podpisane),
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły). 
 2. przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu u wybranego pracodawcy od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.,
 3. dostarczenie do 1 września 2021 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Skip to content