Przejdź do treści

Rekrutacja na kursy zawodowe

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na:

1. Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem (kwalifikacja);

2. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja).

Każdy uczeń / uczennica, który chce brać udział w kursie G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV musi mieć ukończony 18-sty rok życia w dniu rozpoczęcia kursu.

 Każdy uczeń / uczennica może rozpocząć kurs prawy jazdy kat. B nie wcześniej, niż maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem 18-stego roku życia (liczy się data rozpoczęcia kursu). W dniu egzaminu na prawo jazdy uczeń / uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18-25 lutego 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pana Łukasza Skalnego,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – wniosek wypełniają i składają uczniowie/uczennice, pola zaznaczone znakiem * wypełnia komisja rekrutacyjna przed rozpoczęciem rekrutacji,

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 3 Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Zał. 5 Zakres danych osobowych

Zał. 6 Oświadczenie dot. zgody na udział w zajęciach projektu

Regulamin rekrutacji

Skip to content