Przejdź do treści

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:
    Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach,
    z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 15, telefon: 12 282 05 40.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym: nedzaodo@interia.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie ustawą z dnia
    14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czas