Przejdź do treści

Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych

Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przyznaje się na okres od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku (10 miesięcy). Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych wynosi 250 zł miesięcznie brutto dla 1 ucznia, tj. 2 500 zł brutto w całym okresie przyznawania stypendium.

W trakcie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w Szkole.

Obowiązkiem Stypendysty jest:

1) zawrzeć umowę stypendialną dotyczącą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych oraz złożyć stosowne oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Projekcie,

2) samodzielnie uzyskać deklarację opiekuna dydaktycznego dotyczącą opieki dydaktycznej nad Stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy i dostarczyć ją w terminie 14 dni od dnia przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do sekretariatu Szkoły,

3) ustalić w konsultacji z opiekunem dydaktycznym, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w czasie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, trzy cele edukacyjne,

4) posiadać przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych opiekuna dydaktycznego,

5) przedłożyć do sekretariatu Szkoły, w terminie do 15 czerwca roku, w którym otrzymuje stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych sprawozdanie z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

6) przeznaczenie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych na wydatki związane z celami edukacyjnymi Stypendysty, o których mowa w pkt 3.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 września – 20 września 2022 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów w wersji papierowej.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pana Łukasza Skalnego,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami chcących wziąć udział w rekrutacji.

Ważne informacje dotyczące składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić komputerowo przy wykorzystaniu darmowego programu Adobe Acrobat Reader (program można pobrać ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/).
 2. Sugerujemy, by unikać wypełniania dokumentów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader dla systemu Android i telefonów iPhone, ponieważ może to skutkować błędem przy zapisywaniu wprowadzonych danych i zapisywaniem/ przesyłaniem pustych formularzy.
 3. Wypełnione elektronicznie dokumenty należy wydrukować i złożyć na nich wymagane odręczne podpisy.
 4. W przypadku „Wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych” oprócz dostarczenia wydrukowanej i podpisanej wersji dokumentu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza przy użyciu funkcji „Prześlij formularz”/”Submit form”. Kliknięcie na przycisk Wyślij/Submit wywoła okienko, które umożliwia wysłanie pliku przez domyślną aplikację e-mail (np. Outlook) lub internetowy serwis e-mail (np. Gmail). W przypadku problemów z wysyłaniem „Wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych” prosimy o kontakt telefoniczny: +48 12 397 93 21.

UWAGA:

Wysłanie Wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w wersji elektronicznej nie jest traktowane jako złożenie dokumentów rekrutacyjnych  – ma ono na celu jedynie przyspieszenie procesu przygotowywania umów stypendialnych. Jedyną akceptowaną formą zgłoszenia do rekrutacji jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego kompletu dokumentów w wersji papierowej.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne – link do pobrania kompletu dokumentów

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych;
 2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu;
 3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie;
 4. Klauzula informacyjna dla uczennicy/ucznia;
 5. Oświadczenie uczestnika projektu;
 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych);
 7. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych).

Pozostałe dokumenty – link do pobrania kompletu dokumentów

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 274/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,2156635,uchwala-nr-2742022-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-24-sierpnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html);
 2. Uchwała Nr XL/436/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2451/).
Skip to content