Przejdź do treści

Zajęcia z umiejętności uczenia się

W trakcie zajęć koła naukowego z umiejętności uczenia się odbywają się zajęcia on-line prowadzone przez uczelnię oraz zajęcia prowadzone samodzielnie przez nauczyciela.

W ramach  zajęć on-line przeprowadzonych przez uczelnię uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą motywacji osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Ćwiczyli umiejętności sprzyjające efektywnemu uczeniu się, odkrywali swoje mocne strony. Do bloku przeprowadzonego przez uczelnię, nauczyciel przeprowadził zajęcia w trakcie, których uczniowie ćwiczyli wzmacnianie  motywacji wewnętrznej do działania oraz problem woli. Analizowali osiągnięcia pozaszkolne na przykładzie aktywności sportowych. Ostatnie zajęcia z tego bloku dotyczyły wzmacniania poczucia własnej skuteczności.

W ramach drugich zajęć on-line uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą mapowania semantycznego jako strategii uczenia się. Na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela poznali techniki ułatwiające uczenie się obcojęzycznych słówek. Poznali również związek doświadczenia z tekstem jako metodę czytania ze zrozumieniem.

Kolejne spotkanie  on-line odnosiło się do tematu: Mnemotechniki i ich zastosowanie dla skuteczniejszego kodowania i wydobywania informacji z pamięci oraz Mnemotechniki – jak ich używać? Celem zajęć było zapoznanie uczniów z teorią oraz praktyczną wiedzą na temat używania mnemotechnik ze szczególnym naciskiem na metodę haków pamięciowych. Przypomnienie uczniom wcześniej zdobytej wiedzy na temat funkcjonowania pamięci, prezentacja mnemotechnik ułatwiających kodowanie i wydobywanie informacji, nauczenie uczniów samodzielnego korzystania z mnemotechnik.

Tematem kolejnych zajęć były: Bariery w komunikacji i ich pokonywanie. Uczniowie zostali  wyposażani w wiedzę na temat sposobów skutecznej komunikacji, wyrobienie u nich nawyku aktywnego słuchania oraz umiejętności udziału w dyskusji. Zdobyli wiedzę na temat barier komunikacyjnych i sposobów ich pokonywania. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat mechanizmów zachowań grupowych i sposobów przeciwdziałania pułapkom myślenia grupowego, potrafią wskazać problemy występujące w zespołach zadaniowych i zaradzić im. Uczniowie są gotowi do pracy zespołowej i radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w grupie..

Zostały przeprowadzone również samodzielnie przez nauczyciela 2 godz. zajęć dla uczniów: „Koło życia” jako narzędzie dobrego planowania oraz „Mapy marzeń” – marzenia zmień w cele.

Każde zajęcia zakończone zostały dyskusją na temat zdobytej wiedzy i możliwości wykorzystania jej w praktyce oraz podsumowaniem.

Celem zajęć on-line jest przekazanie uczniom wiedzy  na temat metod aktywizujących w edukacji. Poruszane są kwestie komunikacji interpersonalnej, skuteczne pomaganie sobie i innym w procesie uczenia się. Mechanizmy emocjonalne i motywacyjne uczenia się, czyli jak zwiększyć swoją efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach wyjazdowych na uczelnie gdzie zostały stacjonarnie przeprowadzone zajęcia. Temat  zajęć stacjonarnych: „Metaprogramy, a zrozumienie swoich motywacji i przekonań” oraz „Skuteczne pomaganie sobie i innym w procesie uczenia się”.

Zajęcia zakończone zostały dyskusją na temat zdobytej wiedzy.

Skip to content