KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, z siedzibą: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 15, telefon: 12 282 05 40.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: nedzaodo@interia.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Obszar monitorowany: korytarze, hol, wejścia do szkoły, teren wokół szkoły.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  7. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.