Przejdź do treści

Rekrutacja na kursy

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Pododziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

  1. Kurs AutoCAD.;

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 – 14 grudnia 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pana Łukasza Skalnego,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Wniosek rekrutacyjny
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
Załącznik nr 5 Formularz „Zakres danych osobowych”
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19

Skip to content