Przejdź do treści

Rekrutacja na płatne staże zawodowe

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”,

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2023 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 2300,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

29 czerwca – 10 lipca 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15

32-065 Krzeszowice, Sekretariat Szkoły,

lub

siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu,
 2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu,
 3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
 4. Klauzula informacyjna dla ucznia/uczennicy,
 5. Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),
 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),
 8. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym).

Pozostałe dokumenty:

 • Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu,
 • Wzór umowy o staż,
 • Załączniki do umowy o staż:
  • Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego,
  • Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu,
  • Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu,
  • Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu,
  • Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż,
  • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu,
  • Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty.

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

    Uchwała Nr 92/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20200

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,2108445,uchwala-nr-1442022-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-21-kwietnia-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html;

UCHWAŁA NR LI/536/2023RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez
Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2406/

Skip to content